การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 2024
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 2024
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-010-05-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมแรมแบรนดท์ โฮเต็ล แอนด์ สวีท สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 13 -17 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 28.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยาต้านจุลชีพเป็นกลุ่มยาที่มีปริมาณการใช้สูงที่สุดกลุ่มหนึ่งในโรงพยาบาล การใช้ยากลุ่มนี้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อโดยไม่จำเป็น การหยุดใช้ยาก่อนเวลาอันสมควร การบริหารยาไม่เหมาะสม อาจส่งผลให้เชื้อจุลชีพดื้อต่อยา และการรักษาผู้ป่วยล้มเหลว ตลอดจนผู้ป่วยมีอัตราการตายสูงขึ้นหรือต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น ซึ่งผลสุดท้ายทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้นยังมีปัญหาอื่นๆที่พบได้บ่อยจากการใช้ยาต้านจุลชีพ เช่นการเกิด adverse drug reactions และ drug interactions การมีเภสัชกรร่วมเข้าปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคติดเชื้อคาดว่าน่าจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง แต่การที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานนี้ให้ได้ผลสัมฤทธิ์นั้น ต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการร่วมกัน โดยปัจจัยประการหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ในเรื่องของโรคติดเชื้อ และการใช้ยาบำบัดในโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะในเรื่องของเชื้อ bacteria ก่อโรคที่มีความสำคัญกลุ่มต่างๆ ยาต้านจุลชีพกลุ่มต่างๆ การดื้อต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ bacteria การใช้ยาบำบัดในโรคติดเชื้อ bacteria เชื้อรา เชื้อไวรัส เชื้อ protozoa และหนอนพยาธิที่สำคัญและพบบ่อย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาบำบัดในโรคติดเชื้อ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฝึกทักษะการแก้ปัญหาที่เกี่ยงข้องกับการใช้ยาบำบัดในโรคติดเชื้อให้กับผู้ป่วย
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
คำสำคัญ
Trends in Infectious Diseases Pharmacotherapy 2024