การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพด้วยไมโครซอฟท์ออฟฟิศแอคเซส
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพด้วยไมโครซอฟท์ออฟฟิศแอคเซส
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-024-05-2567
สถานที่จัดการประชุม online
วันที่จัดการประชุม 02 -03 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย ๑. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน ๔๓ คนต่อโครงการ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ข้อมูลยาและสุขภาพ จัดเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชน ถ้ามีการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีการปฏิบัติในทางการแพทย์ที่ดี อันได้แก่ การป้องกัน บำบัด บรรเทา และรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาลักษณะโครงสร้าง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและนโยบายต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้ดีขึ้น
ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีและข้อมูลมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตมนุษย์ การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลสุขภาพ การสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยาและสุขภาพผ่านไมโครซอฟท์ออฟฟิศแอคเซส (Microsoft Office Access) หรืออาจจะเรียกว่า ไมโครซอฟท์แอคเซส (Microsoft Access) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชน์แก่ผู้ตัดสินใจในด้านสุขภาพ ไมโครซอฟท์ออฟฟิศแอคเซสนี้เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ทันสมัย ใช้ในการสร้างและรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีประโยชน์
การสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพด้วยไมโครซอฟท์ออฟฟิศแอคเซส จะได้กล่าวถึงพื้นฐานของข้อมูลและสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลแบบตารางในฐานข้อมูลที่สร้างด้วยไมโครซอฟท์ออฟฟิศแอคเซส โดยเริ่มต้นจาก การนำเข้าและส่งออกข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์ออฟฟิศแอคเซส การทำความสะอาดข้อมูล (data cleaning) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมจะนำไปวิเคราะห์ การสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จนถึง การวิเคราะห์แบบหลายมิติ (multidimensional analysis) การอบรมครั้งนี้ จึงเหมาะกับผู้ที่มีข้อมูลอยู่แล้วและต้องการนำข้อมูลนั้น มาทำความสะอาดและวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. มีความรู้ด้านทฤษฎีเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
๒. สามารถออกแบบฐานช้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เกี่ยวช้องกับข้อมูลยาและสุขภาพ
๓. รู้จักระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ไมโครซอฟท์แอคเซส องค์ประกอบพื้นฐาน
๔. สามารถใช้ไมโครซอฟท์แอคเซส สำหรับสร้างตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ฟอร์ม และรายงาน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
http://www.pharmacy.su.ac.th/dis