การประชุมวิชาการ
(Online)“Selection of antihistamine in special population: pregnancy, lactation and elderly”
ชื่อการประชุม (Online)“Selection of antihistamine in special population: pregnancy, lactation and elderly”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-018-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 03 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันอาการภูมิแพ้หรือผื่นลมพิษ เป็นอาการที่พบได้บ่อยในชุมชน และรบกวนคุณภาพชีวิตประจำวันของผู้ป่วย เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารภูมิแพ้และผื่นลมพิษ แนวทางการรักษาและการเลือกใช้ยากลุ่ม antihistamine โดยเฉพาะการเลือกใช้ยาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร ได้อย่างปลอดภัย และสามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Selection of antihistamine in special population: pregnancy, lactation and elderly” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) ลักษณะของอาการภูมิแพ้และผื่นลมพิษ (2) ปัจจัยกระตุ้นการเกิดอาการและผลกระทบด้านสุขภาพอื่นๆ (3) แนวทางการรักษาและหลักการเลือกใช้ยาสำหรับโรคภูมิแพ้และผื่นลมพิษ (4) การเลือกใช้ยาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร (5) บทบาทของเภสัชกรในการดูแลรักษาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันอาการภูมิแพ้และผื่นลมพิษ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของอาการภูมิแพ้และผื่นลมพิษ ปัจจัยกระตุ้นการเกิดอาการและผลกระทบด้านสุขภาพอื่นๆ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาและหลักการเลือกใช้ยาสำหรับโรคภูมิแพ้และผื่นลมพิษ และบทบาทของเภสัชกรในการให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันอาการ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกใช้ยาสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th