การประชุมวิชาการ
(Online)Clinical applications of Thiamidol
ชื่อการประชุม (Online)Clinical applications of Thiamidol
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-021-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 25 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันปัญหาผิว โดยเฉพาะผิวหน้าเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทุกคนให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิว ฝ้า ผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำ บนใบหน้า ซึ่งส่งผลต่อความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวัน ปัญหาผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำพบได้บ่อยมากขึ้น และต้องอาศัยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและระยะเวลาในการดูแลรักษา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะสามารถให้คำแนะนำหลักการดูแลรักษาผิวหน้า และสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ Clinical applications of Thiamidol ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) ปัญหาผิว สาเหตุและปัจจัยกระตุ้นการเกิด สิว ฝ้า ผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำ บนใบหน้า (2) แนวทางการรักษาปัญหาผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำ (3) ประเภทของผลิตภัณฑ์บำรุงและรักษาปัญหาผิวหมองคล้ำ และจุดด่างดำ (4) บทบาทของ สารไทอามิดอล (THIAMIDOL) กับการดูแลรักษาผิวหมองคล้ำ และจุดด่างดำ และ (5) การให้คำแนะนำในการดูแลสมดุลผิว และการป้องกันปัญหาผิวต่างๆ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาผิว สาเหตุและปัจจัยกระตุ้นการเกิด สิว ฝ้า ผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำ บนใบหน้า
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาปัญหาผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำ และประเภทของผลิตภัณฑ์บำรุงและรักษา
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และบทบาทของสารไทอามิดอล (THIAMIDOL) กับการดูแลรักษาผิวหมองคล้ำ และจุดด่างดำ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th