การประชุมวิชาการ
เรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีไมเซล่าในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว
ชื่อการประชุม เรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีไมเซล่าในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-025-04-2567
สถานที่จัดการประชุม การสัมมนาทางวิชาการในระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์(webinar)
วันที่จัดการประชุม 17 ต.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยา จำนวนสูงสุด 500 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมลภาวะ และพฤติกรรมการใช้ชีวิต ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผิวของทุกคน ปัญหาผิวที่พบได้บ่อยขึ้น ได้แก่ ภาวะผิวแพ้ง่าย ไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากขึ้น (Sensitive skin syndromes) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้นเภสัชกรร้านยา จึงมีบทบาทหน้าที่ในการรักษาภาวะผิวแพ้ง่าย และแนะนำการป้องกันภาวะดังกล่าว รวมไปถึงการดูแลผิวให้แก่ผู้ป่วย หนึ่งในวิธีการดูแลผิวแพ้ง่าย คือ การทำความสะอาดผิวด้วยผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรก มลภาวะให้หมดจด เพื่อลดปัจจัยกระตุ้นจากการตกค้างในผิว ซึ่งเทคโนโลยีไมเซล่า เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการลดโอกาสการเกิดผิวแพ้ง่ายที่สาเหตุมาจากสิ่งสกปรกตกค้างบนผิวสะสมเป็นระยะเวลานาน โดยจะไปทำหน้าที่ขจัดสิ่งสกปรก ได้แก่ เหงื่อไคล เครื่องสำอาง ครีมกันแดด และมลภาวะ PM 2.5 โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยเทคโนโลยีไมเซล่าในท้องตลาดมีหลายรูปแบบที่ถูกคิดค้นขึ้นมาตามชอบ ความต้องการของผู้บริโภค มีทั้งไมเซล่า วอเตอร์ (Micellar cleansing water), เจลทำความสะอาดสูตรไมเซล่า (Micellar cleansing gel) และออยทำความสะอาดผิว (Micellar cleansing oil) ได้ หากเภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพและองค์ประกอบรวมไปถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีไมเซล่า ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวประเภทต่างๆ ก็จะสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท นาโอส (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเทคโนโลยีไมเซล่าในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และข้อมูลทางวิชาการในการเลือกและให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับภาวะผิวแพ้ง่าย รวมไปถึงหลีกเลี่ยงโอกาสเกิดผิวแพ้ง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นในร้านยา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของส่วนประกอบ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม ประสิทธิภาพจากงานวิจัย รวมทั้งความปลอดภัยเมื่อใช้ต่อเนื่องระยายาว ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะผิวแพ้ง่าย รวมทั้งผู้บริโภคที่มีโอกาสเกิดผิวแพ้ง่ายในร้านยา ส่งผลให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มารับบริการจากร้านยาดีขึ้น
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ของเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาในการให้คำแนะนำและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะผิวแพ้ง่าย และมีแนวโน้มแพ้ง่าย ไวต่อการกระตุ้น จากมลภาวะ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
2.เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเภสัชกรรมและสารประกอบของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเวชสำอาง เพื่อให้เภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะผิวแพ้ง่ายในร้านยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ประสานงาน ภญ. กัณฐิกา เพลินธรรมคุณ 089-926-6944 ภญ. ทัสมา ทิพย์บุรี 092-628-9242