การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง Gastrointestinal Disease for Pharmacy Practice โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง Gastrointestinal Disease for Pharmacy Practice โดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-006-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (zoom webinar)
วันที่จัดการประชุม 25 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขที่อุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และก่อให้เกิดภาวะทุพพลภาพกับผู้ป่วย ซึ่งภาวะเหล่านี้จริงๆ แล้วเป็นปัญหาที่ซ่อนอยู่และสามารถพบได้ทั้งในโรงพยาบาลและร้านยา เภสัชกรชุมชนในฐานะด่านแรกที่สำคัญในการพบผู้ป่วย จึงควรมีทักษะในการซักประวัติและประเมินสภาวะของผู้ป่วยได้ เพื่อพิจารณาถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาตัวที่สถานพยาบาลหรือให้การคำแนะนำที่สำคัญในร้านยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Gastrointestinal Disease for Pharmacy Practice” เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในการนำความรู้ไปใช้ในเวชปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถคัดกรองและประเมินอาการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้
2. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ด้านการใช้ยาเคมีบำบัดและคำแนะนำที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้
3. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
- ทาง link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNiuYskWXZA0vOo_cdO9veaNGypDKoJ49iCwDuaQS53eiGvg/viewform?usp=pp_url หรือรายละเอียดดังเอกสารแนบ