การประชุมวิชาการ
(Online) Vaccine Manufacturing Process Validation and Blood Product - Plasma Derived Medicinal Products (PDMPs)
ชื่อการประชุม (Online) Vaccine Manufacturing Process Validation and Blood Product - Plasma Derived Medicinal Products (PDMPs)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-006-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ZOOM Application
วันที่จัดการประชุม 14 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สนใจการผลิต และประกันคุณภาพของการผลิตวัคซีนและผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์ ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การผลิตวัคซีนและผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์เป็นยาปราศจากเชื้อที่มีข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบันและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา พ.ศ.2554” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาส่วนที่ 1 และภาคผนวก 1 การผลิตยาปราศจากเชื้อ นอกจากนี้การผลิตวัคซีนสำหรับใช้ในมนุษย์ ยังมีข้อกำหนดที่จำเพาะเพิมเติมปรากฎรายละเอียดในภาคผนวก 2 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุสำหรับใช้ในมนุษย์ และการผลิตยาที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์มีข้อกำหนดจำเพาะเพิ่มเติมตามรายละเอียดในภาคผนวก 13 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมาของมนุษย์
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้และเข้าใจข้อกำหนดพื้นฐานของการผลิตและประกันคุณภาพ ของยาที่เตรียมจากโลหิตหรือพลาสมามนุษย์
• เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิตวัคซีนสำหรับใช้ในมนุษย์
คำสำคัญ
Vaccine Manufacturing, Process Validation, Blood Product, Plasma Derived Medicinal Products, PDMPs
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน : สมาชิก TIPA ฟรี บุคคลทั่วไป 535 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) เภสัชกรที่เข้าสัมมนาและผ่านการทดสอบ จะไดรับ 2 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง