การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ 3 ทศวรรษ เภสัช มฉก.
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ 3 ทศวรรษ เภสัช มฉก.
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-002-05-2567
สถานที่จัดการประชุม อาคารเรียนรวมชั้น 5 (HCU 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันที่จัดการประชุม 12 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจ รวมทั้ง ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประมาณ 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์จึงจัดการประชุมวิชาการ “3 ทศวรรษ เภสัช มฉก” เพื่อบริการวิชาการในการให้ความรู้ทางด้านเภสัชอุตสาหกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ รวมถึงอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและถือเป็นโอกาสแสดงกตเวทิตาจิต อ.ดร. ประศาสน์ เจริญพานิช ร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจทราบถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยและการวิจัยพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมด้านยาในประเทศไทย ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจีน
2. เพื่อให้เภสัชกรได้รับความรู้ในเรื่องการตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการผลิตยาและการพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบทางเภสัชกรรม รวมถึงความรู้ด้านเภสัชพันธุศาสตร์และเภสัชมาตรศาสตร์
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน, อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยและวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในระบบสุขภาพไทย
4. เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต อ.ดร. ประศาสน์ เจริญพานิช ร่วมกัน
คำสำคัญ
เภสัชอุตสาหกรรม,ระบบนำส่งยา, เทคโนโลยีการเคลือบ, สมุนไพรจีน , การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้อง, เภสัชพันธุศาสตร์, เภสัชมาตรศาสตร์, เภสัชกรรมชุมชน