การประชุมวิชาการ
Seminar for Pharmaceutical Industry XIII ในหัวข้อ GMP and Pharmaceutical Utilities Supply: GMP กับระบบสนับสนุนในอุตสาหกรรมการผลิตยา
ชื่อการประชุม Seminar for Pharmaceutical Industry XIII ในหัวข้อ GMP and Pharmaceutical Utilities Supply: GMP กับระบบสนับสนุนในอุตสาหกรรมการผลิตยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-003-05-2567
สถานที่จัดการประชุม อาคารเรียนรวมชั้น 5 (HCU 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันที่จัดการประชุม 14 -15 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและผู้สนใจ ประมาณ 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ความรู้ทางด้านเภสัชอุตสาหกรรมและความรู้ทางวิศวกรรมถือเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญในการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับระบบสนับสนุนต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต จะทำให้สามารถออกแบบและควบคุมกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยา รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทั้งระหว่างเภสัชกร รวมถึงกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำงานทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจทราบถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาของประเทศไทยตาม GMP PIC/S
2. เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจได้รับความรู้ในเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ และระบบสนับสนุนต่างๆที่จำเป็นในอุตสาหกรรมการผลิตยา
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน, อภิปราย และแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ทางด้านเภสัชวิศวกรรมร่วมกัน
คำสำคัญ
Good Manufacturing Practice, Computerized System Validation, Pharmaceutical Utilities Supply