การประชุมวิชาการ
Validation for Environmental Monitoring
ชื่อการประชุม Validation for Environmental Monitoring
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-007-05-2567
สถานที่จัดการประชุม บริษัท ฟาร์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด 25/10 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
วันที่จัดการประชุม 02 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบความถูกต้อง ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP ผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การผลิตยาตาม GMP ต้องให้ความสำคัญการควบคุมการปนเปื้อน และการปนเปื้อนข้าม ในกระบวนการผลิต การปนเปื้อนข้ามมีความสำคัญแปรผันตามประเภทของสิ่งปนเปื้อน และของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการปนเปื้อน สิ่งปนเปื้อนที่มีอันตรายมาก คือ สารที๋ทำให้เกิดการแพ้สูง (highly sensitizing materials) เช่น ผลิตภัณฑ์ปฏิชีวนะ ประเภท Beta lactam ได้แก่ ยากลุ่ม penicillin, กลุ่ม cephalosporin, กลุ่ม monobactam และกลุ่ม carbapenem การควบคุมสภาวะแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพปราศจากสิ่งปนเปื้อนทั้งหลาย โดยเฉพาะการผลิตยาปฏิชีวนะประเภท Beta lactam ต้องมีกระบวนการพิเศษในการตรวจสอบปนเปื้อน โดยใช้ enzyme Beta lactamase ทดสอบสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
• เพื่อเรียนรู้การควบคุมสภาวะแวดล้อมจากสิ่งปนเปื้อน
• เพื่อเรียนรู้ validation of environmental monitoring ของการผลิตยา Beta lactam
คำสำคัญ
Environmental Monitoring, validation
วิธีสมัครการประชุม
การประชุมวิชากรเป็นแบบ on-site และ online ผู้อบรมแบบ on-site เท่านั้น จะได้รับหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องฯ (CPE) ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 29 เมษายน 2567