การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการนาชาติศูนย์สุขศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ The 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS): The Future of Health Science : Integrating AI, Big Data, and Inclusive Education for Universal Well-being
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการนาชาติศูนย์สุขศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ The 3rd International Conference on TU Health Science (ICTUHS): The Future of Health Science : Integrating AI, Big Data, and Inclusive Education for Universal Well-being
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-009-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ อาคารศูนย์ฝึกทางการแพทย์ธรรมศาสตร์ (TMEd) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 30 -31 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ นักศึกษาศูนย์สุขศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามมติที่ประชุมคณบดีศูนย์สุขศาสตร์ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 และเนื่องจากความรู้ทางสุขศาสตร์ ความก้าวหน้าด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เทศโนโลยี นวัตกรรมได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของการศึกษาด้านสุขภาพ การวิจัย และการดำเนินงานทางการแพทย์ มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้ามากขึ้นในแต่ละสาขาวิชาอย่างรวดเร็ว บุคลากรทางสุขศาสตร์ จึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันยุคทันสมัย เพื่อนำไปพัฒนาการทำงาน และรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ศูนย์สุขศาสตร์ ได้ร่วมมือกันจัดประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2567 ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอองค์ความรู้ที่ก้าวล้ำทันสมัย อันเป็นประโยชน์ต่อบุคลาการทางการแพทย์ นักศึกษา คณาจารย์ และนำเสนอผลงานทางวิชาการวิจัย นวัตกรรมและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสุขศาสตร์ นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของศูนย์สุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ ทางการแพทย์ให้อาจารย์ นักศึกษาศูนย์สุขศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจได้รับทราบ
3.เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษาศูนย์สุขศาสตร์ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม
4.เพื่อบูรณาการวิชาการทางด้านสุขศาสตร์
คำสำคัญ
การประชุมวิชาการนานาชาติศูนย์สุขศาสตร์
วิธีสมัครการประชุม
https://sites.google.com/view/the3rdictuhs/ Email : ictuhs.tu@gmail.com