การประชุมวิชาการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Critical Appraisal of Research Articles for Pharmacy Practice (CAPP)
ชื่อการประชุม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Critical Appraisal of Research Articles for Pharmacy Practice (CAPP)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-012-05-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่จัดการประชุม 30 -31 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรพี่เลี้ยงการฝึกงานจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวรรณกรรม 2. เภสัชกรที่สนใจการประเมินวรรณกรรมทางการแพทย์ระดับปฐมภูมิ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการให้บริการสารสนเทศทางยา ให้ข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข หรือประชาชนที่สนใจทั่วไป ต้องเน้นความถูกต้อง ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ และเข้าใจในแนวคิดการออกแบบการวิจัย รวมถึงสถิติที่ใช้ในการตีความข้อมูล เช่น ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ความพอเพียงของการสุ่ม ความลำเอียงเชิงระบบที่ปรากฏในการทดลอง เป็นต้น
จากเหตุผลข้างต้นเภสัชกรที่ทำหน้าที่ให้บริการสารสนเทศทางยา รวมถึงให้บริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ จำเป็นต้องมีความพร้อมในการตีความข้อมูลและประเมินวรรณกรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีศักยภาพในการดูแลนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม จึงได้จัดโครงการเพื่อเสริมทักษะเหล่านี้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและศักยภาพในการนำองค์ความรู้ใหม่ไปใช้ใน clinical setting อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการงานอย่างมีคุณภาพ สามารถดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการทำกิจกรรม journal club ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนความเข้มแข็งในการทำงานวิจัยในหน่วยงานในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถประเมินความน่าเชื่อถือวรรณกรรมทาง
การแพทย์ระดับปฐมภูมิได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมที่ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำแหล่งฝึกงานสามารถดูแลการทำกิจกรรม
journal club ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. เพื่อพัฒนาเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขให้มีความพร้อมสำหรับเป็นเภสัชกรพี่เลี้ยง
ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ
เงินงบประมาณแผ่นดินงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ (A117) ประจำปีงบประมาณ 2567