การประชุมวิชาการ
ยาลดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าสำหรับร้านขายยา และ ORS WORLD DAY
ชื่อการประชุม ยาลดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าสำหรับร้านขายยา และ ORS WORLD DAY
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-013-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด จังหวัดสงขลา
วันที่จัดการประชุม 05 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนในภาคใต้ จำนวน 50 คน สมาชิกสมาคมร้านขายยาภาคใต้ จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นด่านแรกของหน่วยงานภาคเอกชนด้านสาธารณสุขที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพชุมชนขั้นปฐมภูมิ บุคคลากรประจำร้านขายยาจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของตนเองในหลายๆด้าน ทั้งทัศนคติ องค์ความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพในภาวะที่ประชาชนมีความตื่นตัว สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้หลายรูปแบบ และประกอบกับมีโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ร่วมด้วยมากมาย สมาคมร้านขายยาภาคใต้ จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการแก่ร้านขายยาในจังหวัดสงขลา สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะประกอบด้วยการบรรยายวิชาการ “เรื่องยาลดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าสำหรับร้านขายยา” และ “ORS WORLD DAY” ทั้งนี้เพื่อให้เภสัชกร บุคลากรประจำร้านขายยา ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเพิ่มเติม ความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
วัตถุประสงค์
• ทบทวน เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาลดอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าสำหรับร้านขายยา
• เข้าใจถึงประวัติของการคิดค้นผงเกลือแร่ ORS เพื่อช่วยชีวิตคนไข้อาการท้องเสีย รวมถึงเข้าใจกลไก และหลักการในการรักษาอาการท้องเสียโดยใช้ผงเกลือแร่ ORS R.O.
คำสำคัญ
•Anxiety •Depression •ORS WORLD DAY •ความแตกต่างระหว่าง ORS และ ORS R.O.