การประชุมวิชาการ
การประยุกต์ใช้ Nutraceutical สำหรับเภสัชกรร้านยา
ชื่อการประชุม การประยุกต์ใช้ Nutraceutical สำหรับเภสัชกรร้านยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รหัสกิจกรรม 1004-2-000-014-06-2567
สถานที่จัดการประชุม MC Café & Restaurant อ.เมือง จ.สตูล
วันที่จัดการประชุม 23 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร สมาชิกชมรมร้านขายยาจังหวัดสตูล และ ผู้ที่สนใจ จำนวน 70 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ หรือ Non-Chronic Diseases (NCDs) เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งนอกจากในกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ยังเริ่มมีแนวโน้มที่จะปรากฏโรคเหล่านี้ในวัยผู้ใหญ่และวัยเด็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องใช้ยาในการรักษามากขึ้น และเนื่องจากร้านยา ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยบริการทางการแพทย์ที่เข้าถึงได้ง่ายในชุมชน ทำให้ผู้ป่วยมักจะเข้าหาร้านยาเป็นประจำในการรักษาโรคของตนเอง ซึ่งนอกจากยารักษาโรคแล้ว โภชนเภสัช หรือ Nutraceutical ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการป้องกันหรือรักษาโรคได้ ดังนั้น เภสัชกรในร้านยาจึงควรมีความรู้ในเรื่อง Nutraceutical เพื่อที่จะสามารถแนะนำและประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยควบคู่ไปกับการรับประทานยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดการใช้ยาและลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในระยะยาวได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรร้านยา และ ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ ดังนี้
- เภสัชกรร้านยา มีความรู้ความเข้าใจความหมายและองค์ประกอบของ Nutraceutical
- เภสัชกรร้านยา สามารถประยุกต์ใช้ Nutraceutical products ร่วมกับการปรับพฤติกรรมและการใช้ยาของผู้ป่วยในทุกๆช่วงวัย ทั้งในเรื่องของการรักษาโรคร่วมกัน รวมถึงการป้องกันโรค เพื่อลดการใช้ยาและลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยในระยะยาวได้
คำสำคัญ
Nutraceutical, โภชนเภสัช, NCDs