การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 Medical Sciences Innovations : From Lab to Life
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 Medical Sciences Innovations : From Lab to Life
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-001-06-2567
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 05 -07 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง, บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิชาการ และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 14 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจุบันองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพประชาชน งานวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงต้องมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล
วัตถุประสงค์
เป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้นำเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นทางวิชาการ
คำสำคัญ
ประชุมวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2567
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนผ่านระบบ online เมื่อครบจำนวนระบบจะปิดรับสมัคร และตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่ https://register.dmsc.moph.go.th/67/operating.php เมนูซ้ายมือหัวข้อ "ชื่อผู้ลงทะเบียน"