การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการการพัฒนาเภสัชกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมหัตทางสุขภาพ
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการการพัฒนาเภสัชกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลมหัตทางสุขภาพ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-028-04-2567
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบออนไลน์
วันที่จัดการประชุม 21 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจ [จำนวนผู้เข้าร่วม 30]
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการให้บริการด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความรู้การดูแลรักษาแบบรายบุคคล และด้านระบบการให้บริการที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น รวมถึงให้บริการที่มาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย จากการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ดังนั้นจึงมีข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เป็นจำนวนจนเกิดข้อมูลมหัตทางสุขภาพ (big healthcare data) ซึ่งข้อมูลเหล่านนี้เป็นประโยชน์ในการทำงานวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อสะท้อนระบบบริการสุขภาพที่ต้องทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามหลักการการพัฒนาคุณภาพ ดังนั้นหากบุคลาการทางการแพทย์ โดยเฉพาะเภสัชกรมีความรู้ด้านระบบสารสนเทศและข้อมูลมหัตทางสุขภาพ ก็จะทำให้มาตรฐานการให้บริการพัฒนามากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศและข้อมูลมหัตทางสุขภาพแก่เภสัชกร
คำสำคัญ