การประชุมวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อการประชุม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-003-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 12 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านขายยาแผนปัจจุบัน, เภสัชกรที่สนใจ, เครือข่ายการพัฒนาร้านขายยาในจังหวัดชลบุรี พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ยา 2510
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ร้านขายยาเป็นหน่วยหนึ่งของระบบสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านการกระจายยาเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญเปรียบเสมือนเป็น "ที่พึ่งด้านสุขภาพของชุมชน" เป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการใช้บริการเมื่อมีอาการหรือเจ็บป่วยเบื้องต้น (common illness) นอกจากนี้ ร้านขายยายังเป็นแหล่งที่สามารถให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง การแนะนำและส่งต่อไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม ประเทศไทยมีร้านขายยาจำนวนมาก และกระจายในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2567 พบว่าร้านยาแผนปัจจุบัน ในประเทศไทยมีจำนวน 21,013 แห่ง โดยจำนวนร้านขายยามากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร (4,774 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 22.71 ในส่วนภูมิภาคพบว่า จังหวัดชลบุรี มีจำนวนร้านขายยามากที่สุด (1,100 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 5.24 ร้านขายยาถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบสาธารณสุข ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย ประกอบกับร้านขายยาเป็นหน่วยหนึ่งในภาคเอกชน การบริหารจัดการหรือการดำเนินการต่าง ๆ จึงสามารถช่วยประหยัดงบประมาณการคลังของรัฐในการดูแลสุขภาพของคนไทย
ปัจจุบันร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการและอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาตลอดเวลาที่เปิดทำการมีบทบาทด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในการดูแลประชาชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในหลากหลายมิติได้เป็นที่ประจักษ์ เช่น โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โครงการ Promotion-prevention Fee schedule (PP.FS) และ Common illness (C) และในปัจจุบันร้านขายยาที่เป็นหน่วยร่วมบริการกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกมิติของระบบสุขภาพอย่างชัดเจน เป็นการชี้ให้เห็นว่าเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยามีบทบาทอย่างมากที่จะสร้างเสริมศักยภาพร้านขายยาให้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพประชาชนในระดับปฐมภูมิได้เป็นอย่างดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โดยกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญ ในการกำกับดูแลร้านขายยาให้ได้มาตรฐานด้านต่าง ๆ และสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของร้านขายยาแผนปัจจุบัน รวมถึงการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในจังหวัดชลบุรี และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์และมีส่วนสำคัญในการดำเนินงานด้านวิชาชีพเภสัชกรรมในจังหวัดชลบุรี จึงร่วมกันจัดการประชุมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมารับบริการในร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดชลบุรี
3. เพื่อให้ร้านขายยาแผนปัจจุบัน มีการบริการที่เป็นมาตรฐานในทุกๆ ด้าน และเป็นที่พึ่งของชุมชนด้านสุขภาพได้อย่างแท้จริง
คำสำคัญ
จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม, บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่, การประกันคุณภาพร้านยา, Data Collector