การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2024)
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2024)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-024-07-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 10 -12 ก.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกสาขาวิชา และนิสิต-นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และที่เกี่ยวข้อง
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องภายใต้ชื่อย่อ SICMPH ซึ่งที่ผ่านมาการประชุมวิชาการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในคณะและจากภายนอกจากทั่วประเทศ สำหรับหัวข้อที่น่าสนใจที่ได้รับความนิยมจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ เช่น หัวข้อด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาล การเงินสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์และการสาธารณสุข การจัดการด้านข้อมูล รวมถึงการนำ AI มาประยุกต์กับศาสตร์ด้านการแพทย์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีหัวข้อที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมจากทุกสาขาวิชาชีพ
อย่างไรก็ตาม SICMPH ถือเป็นการจัดประชุมวิชาการที่สร้างเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนรู้ทั้งแบบสหสาขาวิชาชีพและการเรียนรู้แบบข้ามศาสตร์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างดียิ่ง โดยความรู้ที่ได้รับจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่เป็นคุณูปการด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์และการสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
- เผยแพร่ความรู้แบบข้ามศาสตร์ (PI-Shaped) ที่เกี่ยวข้องกับ healthcare
- Update ความรู้ทางการแพทย์และบูรณาการร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ลงทะเบียนล่วงหน้า Onsite ผู้ร่วมประชุมจากภายในประเทศไทย 1. แพทย์ 3,500 บาท 2. บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ 2,500 บาท 3. นศ. ระดับปริญญาตรี/ นศ.ป.โท-เอก /resident / fellow 2,000 บาท 4. นศ.แพทย์ นศ.พยาบาล นศ.หลักสูตร ป.ตรีทุกสาขาวิชาของคณะฯ นศ.ป.โท-เอก ของคณะฯ /resident / fellow ของคณะฯ /บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (ผู้เกษียณอายุราชการของคณะแพทย์ฯ ศิริราชฯ) และบุคลากรทางการแพทย์ที่สังกัดใน รพ. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ - 5. แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ศิริราช SiPH และ GJ - 6. ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช 2,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศ 1. ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศที่ได้รับการสนับสนุน* 7,500 บาท 2. ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศอื่นๆ 15,000 บาท *เงื่อนไขผู้เข้าร่วมประชุมที่ส่งผลงานวิจัยและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัย จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน หมายเหตุ (ค่าลงทะเบียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 1. เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ผ่าน website http://www.sirirajconference.com และเลือกชำระเงินได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 ชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต วิธีที่ 2 ชำระเงินผ่านระบบ bill payment หรือ QR code ผ่าน Mobile Application (ชำระได้ทุกธนาคาร) และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ผู้ลงทะเบียนต้องชำระเงินก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2567 หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ลงทะเบียนจะเสียสิทธิ์ในการลงทะเบียนแบบล่วงหน้า 2. สิทธิประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนแบบล่วงหน้า คือ การลงทะเบียนในอัตราพิเศษ และ meeting package 3. อัตราค่าลงทะเบียนไม่รวมอาหารกลางวัน 4. ผู้เสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์หรือแบบบรรยาย ต้องลงทะเบียนแบบล่วงหน้า ตามอัตราที่กำหนด 5. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ส่งผลงานวิจัยและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัย จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน