การประชุมวิชาการ
การอบรม “ผลิตยาจากสมุนไพรอย่างไร...ให้มีคุณภาพ”
ชื่อการประชุม การอบรม “ผลิตยาจากสมุนไพรอย่างไร...ให้มีคุณภาพ”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-026-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่จัดการประชุม 28 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ/ผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานที่ผลิตยาจาก สมุนไพร ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงเภสัชกรผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล:
การอบรม เรื่อง “ผลิตยาจากสมุนไพรอย่างไร...ให้มีคุณภาพ” เป็นกิจกรรมภายใต้
โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรและสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นของยาสมุนไพร โดย
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาจากสมุนไพรผ่านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการผลิตยาจาก
สมุนไพรทั้งส่วนภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึง
สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน สหวิชาชีพ ในการใช้ยาสมุนไพร และยาแผนไทยในระบบสุขภาพ ซึ่งการจัด
อบรม “ผลิตยาจากสมุนไพรอย่างไร...ให้มีคุณภาพ” ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร มีเนื้อหา
ครอบคลุมตั้งแต่ หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร หลักการการควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพรและยาแผนไทย ซึ่งมีเนื้อหาส่วนตำรามาตรฐานยาแผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ (Thai Herbal
Preparation Pharmacopoeia 2022, 3rd Edition) ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดทำ
ขึ้น รวมถึงนำเสนอแนวทางการจัดทำเอกสารการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ/ ผู้ประกอบวิชาชีพ/ ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ
สถานที่ผลิตยาจากสมุนไพรจากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ตั้งแต่
กระบวนการของการขึ้นทะเบียน การผลิต และการควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อัน
จะส่งผลให้ประเทศไทยได้มียาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานใช้ใน
ระบบบริการสุขภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมหรือโรงพยาบาลของรัฐที่มีการผลิตยา
จากสมุนไพร ในด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพยาแผนไทยตามตำรามาตรฐานยาแผนไทย
3. เพื่อเผยแพร่แนวทางการจัดทำเอกสารการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และยาพัฒนาจากสมุนไพร
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานยาแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02 591 7007 ต่อ 3613 อีเมล์ thppdtam@gmail.com