การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2567 หัวข้อ : “Drugs Therapy for Common Illnesses and Medical Nutrition Therapy in Community Pharmacy”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ประจำปี 2567 หัวข้อ : “Drugs Therapy for Common Illnesses and Medical Nutrition Therapy in Community Pharmacy”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-027-06-2567
สถานที่จัดการประชุม รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ
วันที่จัดการประชุม 20 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม กลุ่มเครือข่ายเภสัชกร eXta Health and Wellness
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาเอ็กซ์ต้าพลัส 420-450 คน และบุคคลภายนอก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการของร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จัดขึ้นเพื่อให้เภสัชกรได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยทางวิชาการเภสัชกรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่มารับบริการที่ร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการทบทวนความรู้ และทราบข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับ การจัดการอาการปวดต่างๆ ที่พบบ่อยในร้านยา การจัดการอาการแพ้ ทั้งภูมิแพ้ทางจมูก รวมถึงผื่นแพ้ทางผิวหนัง การรักษาโรคผิวหนังที่พบได้ในร้านยา และ แนวทางการใช้อาหารทางการแพทย์สำหรับการส่งเสริมรักษาโรค เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดการอาการปวดต่างๆ ที่พบบ่อยในร้านยา
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดการอาการแพ้ ทั้งภูมิแพ้ทางจมูก รวมถึงผื่นแพ้ทางผิวหนัง
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังที่พบได้ในร้านยา
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้อาหารทางการแพทย์สำหรับการส่งเสริมรักษาโรค
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
หน่วยงานเอ็กซ์ต้า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับผิดชอบหลัก ภญ.จิตประสงค์ หลำสะอาด เบอร์โทรติดต่อ 02-071-4480, 091-004-8144 อีเมลล์ Jitprasonglam@cpall.co.th