การประชุมวิชาการ
แนวทางการรักษาท้องผูก & ท้องเสีย สำหรับร้านขายยา
ชื่อการประชุม แนวทางการรักษาท้องผูก & ท้องเสีย สำหรับร้านขายยา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-015-06-2567
สถานที่จัดการประชุม Crowne 1-4 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค
วันที่จัดการประชุม 09 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) มีปรัชญา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของเภสัชกรชุมชนโดยมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพสู่ประชาชนในชุมชน และพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในระบบสาธารณสุข เพื่อให้เภสัชกรเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้นในการจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการเรื่อง “แนวทางการรักษาท้องผูก & ท้องเสีย สำหรับร้านขายยา” สำหรับเภสัชกรชุมชน นับเป็นการส่งเสริมความรู้แก่เภสัชกรชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรค แนวทางการรักษา บทบาทของเภสัชกรชุมชน การให้คำแนะนำและหลักการการเลือกยาอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาอาการท้องผูก และท้องเสีย รวมทั้งการให้คำแนะนำและหลักการการเลือกยาอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
คำสำคัญ
ท้องผูก, ท้องเสีย, ยาระบาย, เภสัชกรชุมชน