การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University - Cardiac Center Conference 2020-NU-CC 2024) " Heart failure 2024: The Continuity of Care "
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University - Cardiac Center Conference 2020-NU-CC 2024) " Heart failure 2024: The Continuity of Care "
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-032-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม CC2 801-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์
วันที่จัดการประชุม 30 -31 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย แทพย์ เภสัชกร พยาบาล นิสิตแพทย์ บุคลากรสายสุขภาพ จำนวน 250 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการวิจัย การรักษาโรค และลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ ศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร ได้เล็งเห็นถึงความสำตัญนี้ จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น เพื่อพัฒนาและแบ่งปันองค์ความรู้ในการดุแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาวิธีการดููแลรักษา และสร้าวงเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยต่อไป
ดังนั้นนอกจากมุ่งทบทวนและพัฒนาองค์ตวามรู้เรื่องหัวใจล้มเหลวแก่แพทย์แล้ว ศูนย์โรคหัวใจ ยังมุ่งพัฒนาความรู้ให้กับสหสาขาวิชา ได้แก่ พยาบาล เภสัชกร นักเทคโนโลยี่หัวใจ และทรวงอก รวมถึงนิสิตแพทย์ เพื่อให้มีองค์ความรู้และเพิ่มทักษะในการดูแลรักษาผูป่วยอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลว โดยจะมุ่งเผยแพร่แก่แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชาชีพ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่งความรู้และประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาบ
คำสำคัญ
ภาวะหัวใจ ล้มเหลว, โรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง , Heart failure
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.นิสา หวังเรืองสถิตย์ ฝ่ายเภสัชกรรม เบอร์โทร. 055-965436