การประชุมวิชาการ
โครงการ 25 ปี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) "ก้าวสู่ความเป็นเลิศงานด้านบริบาลเภสัชกรรม :ยกระดับการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน"
ชื่อการประชุม โครงการ 25 ปี สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) "ก้าวสู่ความเป็นเลิศงานด้านบริบาลเภสัชกรรม :ยกระดับการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน"
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-016-07-2567
สถานที่จัดการประชุม ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง
วันที่จัดการประชุม 14 ก.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนและ เภสัชกรชุมชนที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) เป็นองค์กรหลักขับเคลื่อนเภสัชกรชุมชนสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านยา และสุขภาพประจำครอบครัวเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยมีพันธกิจหลัก สร้างรูปแบบองค์กรและระบบบริการเพื่อการขับเคลื่อนเชิงรุก สร้างการยอมรับและศรัทธาต่อวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนของประชาชนและภาครัฐ สนับสนุนเภสัชกรชุมชน(สมาชิก) ให้ประสบความสำเร็จทั้งเชิงวิชาชีพและเชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม พัฒนาศักยภาพเภสัชกรชุมชนและยกระดับการบริการด้วยมาตรฐานร้านยาต้นแบบ สร้างและพัฒนาตัวแทนเภสัชกรชุมชนเพื่อร่วมผลักดันนโยบายสุขภาพพร้อมสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น โดยมีการจัดตั้งเป็นสมาคมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มีการดำเนินโครงการพัฒนา ส่งเสริมให้เภสัชกรชุมชนเป็นที่พึ่งด้านยาให้กับชุมชน ในปัจจุบันมีสมาชิกร้านยาที่ดำเนินงานโดยเภสัชกรจำนวน 7,400 ท่าน ทั่วประเทศ
ในปัจจุบันสมาคมเภสัชกรรมได้มุ่งพัฒนาศักยภาพให้เภสัชกรชุมชน ภายใต้หลักคิด บริบาล บริหาร และบริบทกฎหมาย โดยการบริบาลเพื่อดูแลประชาชนในชุมชน เรื่องยาและสุขภาพ ต้องมีระบบการบริหารร้านยาที่คงความสามารถในการแข่งขัน และต้องดำเนินการทำธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดระยะเวลาที่สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ดำเนินโครงการนั้น ได้ผลักดันจนเกิดการให้บริการที่ดีในร้านยา จนเป็นที่ยอมรับในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รับร้านยาเป็นหน่วยร่วมบริการของรัฐ
ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) ได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาการให้บริบาลด้านเภสัชกรรมในร้านยาต่าง ๆ มากมาย เกิดงานคุณภาพ และทำให้ร้านยาเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของคนในชุมชน สอดรับกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ สังคมเพศหลากหลาย ดังนั้นเนื่องในโอกาสที่สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) มีอายุครบ 25 ปี จึงได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการ แผนงานธุรกิจ (Business Model) “ก้าวสู่ความเป็นเลิศงานด้านบริบาลเภสัชกรรม :ยกระดับการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชน” โดยเปิดรับผลงานวิชาการทั้งนิสิต นักศึกษา และเภสัชกรชุมชน ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิชาการ และแผนธุรกิจที่เกิดขึ้นในร้านยาชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาแผนการให้บริการ (service plan) ประชาชนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทการให้บริบาลด้านเภสัชกรรมที่เป็นเลิศ และทำให้เกิดความปลอดภัยด้านยาในชุมชน (Medication safety) ตลอดจนเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้อยู่รอดในทุกการแข่งขัน พร้อมกับจัดปรระชุมวิชาการด้านโรคและยา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานจากการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชน
2. เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของเภสัชกรชุมชน
3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานที่ทำ งานวิจัย และแสดงผลงานวิชาการ
4. เพื่อเป็นสื่อกลางความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้และงานวิจัยของเภสัชกรชุมชนที่ทำงาน
ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งภาคการศึกษาที่มีงานวิจัยดังกล่าว
5. เป็นการยกระดับคุณภาพของงานบริบาล และงานบริหารธุรกิจที่เภสัชกรได้ปฏิบัติในร้าน และเพื่อ
เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเภสัชกรที่มีผลงานดีเด่น
คำสำคัญ
ยาผงน้ำตาลเกลือแร่ กรดไหลย้อน Nutrients Herbs Anti-aging แผนงานธุรกิจ