การประชุมวิชาการ
Brain Challenge : The Potential of Carnosine
ชื่อการประชุม Brain Challenge : The Potential of Carnosine
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-007-05-2567
สถานที่จัดการประชุม อาคาร ภิรัชฮอลล์ ไบเทค บางนา
วันที่จัดการประชุม 26 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยา เภสัชกรทั่วไป รวมทั้งสิ้น ประมาณ 200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสำคัญต่อการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในด้านสุขภาพ, การใช้ยา รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ (dietary Supplement Product) อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในขณะที่ประชาชนมีความสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ และมีการเสาะหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น เภสัชกรจึงควรมีการอัพเดทความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยมีข้อมูลอ้างอิงจาก หลักฐานทางคลินิก (Clinical evidence) เพื่อสามารถให้ความรู้หรือแนะนำประชาชนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสมอง และ ภาวะเสื่อมของระบบประสาท
2.หลักฐานทางคลินิก (Clinical evidence) ของซุปไก่สกัด เกี่ยวกับความจำ บำรุงสมอง บำรุงร่างกายที่อ่อนล้าให้เกิดความแข็งแรง การเผาผลาญพลังงาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3. เพื่อให้เภสัชกรเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลส่งเสริมผู้เข้ารับบริการ ผู้ป่วยในร้านขายยา ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ โภชนาการ ซุปไก่สกัด ไดเปปไทด์ แอนเซอร์รีน คาร์โนซีน หลักฐานทางคลินิก ภาวะพุทธิปัญญา