การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Asthma and COPD for Healthcare Workers 2024
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Asthma and COPD for Healthcare Workers 2024
สถาบันหลัก มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
รหัสกิจกรรม 5004-2-000-003-07-2567
สถานที่จัดการประชุม ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 11 -12 ก.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 220 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหาร ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์กรในทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และพอเพียงต่อภารกิจ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในทุกสายงานให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางาน และแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีของประชาชน
วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนบทบาทและเพิ่มพูนความรู้แก่พยาบาลอายุรศาสตร์ โรคปอด, โรคหืด, โรคภูมิแพ้, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง พยาบาล ICU รวมทั้งเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการและ เชิงปฏิบัติการ ในการดูแลและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคหืด เพิ่มทักษะแนะนำเทคนิคการพ่นสูดยาที่ถูกวิธี เพื่อนำความรู้ จากการประชุมในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์ทำให้ผู้ป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คำสำคัญ
โรคปอด,โรคหืด,โรคภูมิแพ้,โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง,Asthma,COPD
วิธีสมัครการประชุม
สมัครผ่าน https://forms.gle/6fFFVKeXchfcjnx68