การประชุมวิชาการ
(Hybrid)“Wound Care for your care: การป้องกันแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง”
ชื่อการประชุม (Hybrid)“Wound Care for your care: การป้องกันแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-023-06-2567
สถานที่จัดการประชุม (Hybrid)
วันที่จัดการประชุม 02 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันผู้ป่วยติดเตียงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งในบริบทที่พักในสถานพยาบาลและพักที่บ้านพักของตนเอง มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหรืออาการข้างเคียงตามมา ได้แก่ แผลกดทับ ซึ่งเป็นอาการที่จะส่งผลต่อภาวะของโรค หรือเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆที่ตามมา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผลกดทบ แนวทางการดูและรักษาแผลกดทับ และแนวทางการป้องกันการเกิดแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อจะสามารถให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ “Wound Care for your care: การป้องกันแผลกดทับและการดูแลผู้ป่วยติดเตียง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับลักษณะของแผลกดทับ และปัจจัยกระตุ้นการเกิด ผลกระทบของแผลกดทับต่อสุขภาพและโรคอื่นๆ แนวทางการรักษาแผลกดทับ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแผลกดทับ และการป้องกันการเกิดแผลกดทับ รวมถึงแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้มีสุขภาวะที่ดี ไม่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคอื่นๆ
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของแผลกดทับ ปัจจัยกระตุ้นการเกิด และผลกระทบต่อสุขภาพ
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาแผลกดทับ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแผลกดทับ
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้มีสุขภาวะที่ดี และป้องกันการเกิดแผลกดทับ
คำสำคัญ