การประชุมวิชาการ
Azole Therapy for Vaginal Candidiasis
ชื่อการประชุม Azole Therapy for Vaginal Candidiasis
สถาบันหลัก โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
รหัสกิจกรรม 4001-2-000-007-05-2567
สถานที่จัดการประชุม MS team
วันที่จัดการประชุม 29 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การติดเชื้อที่ช่องคลอดของผู้หญิงเกิดได้ทุกวัย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นการติดเชื้อรา ซึ่งผู้ป่วยหลายรายไม่สะดวกไปพบแพทย์เพราะไม่สบายใจกับการตรวจ ทำให้บางครั้งรักษาไม่ถูกวิธี และไม่หายขาด
การใช้ยาฆ่าเชื้อราสำหรับการติดเชื้อที่ช่องคลอดจึงมีความสำคัญที่จะต้องใช้ให้ถูกวิธี เภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลากรทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกร และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าเชื้อราสำหรับการติดเชื้อที่ช่องคลอด
คำสำคัญ
Azole Therapy, Vaginal Candidiasis
วิธีสมัครการประชุม
รายละเอียดตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์