การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิต ประจำปี 2567 “The 6th Thailand Hospital Compounding Pharmacy Annual Meeting 2024” “Future skill for digitalization of work for compounding pharmacist”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิต ประจำปี 2567 “The 6th Thailand Hospital Compounding Pharmacy Annual Meeting 2024” “Future skill for digitalization of work for compounding pharmacist”
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-014-08-2567
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 01 -02 ส.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิตและผู้รับผิดชอบงานเภสัชกรรมการผลิต จำนวน รวม 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างก้าวกระโดด งานเภสัชกรรมเองก็ได้มีการนำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารเวชภัณฑ์ งานบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน งานผลิตยา รวมถึงงานบริบาลทางเภสัชกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องและแม่นยำ ลดและป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ปรับปรุงขั้นตอนในการให้บริการ และการติดตาม pharmacovigilance
ในด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตยาในโรงพยาบาล ได้มีการประกาศกฎกระทรวงการผลิตและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทยและองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2564 ในพระราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเตรียมยาในโรงพยาบาล รวมถึงรายการยาที่ได้มีการเตรียมเอง(Extemporaneous preparation) ในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
ดังนั้น เพื่อให้เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานการเตรียมยาในโรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพเพื่อพร้อมรับเทคโนโลยีโนโลยีสมัยใหม่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รับทราบความคืบหน้าของหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตยา หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการยา extemporaneous preparation เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ การพัฒนางานองค์ความรู้ของบุคลากรในการด้านยาชีววัตถุคล้ายคลึง รวมถึงการติดตามความปลอดภัยของยาที่ผลิตขึ้นเอง รวมทั้งให้มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานใกล้เคียงกันในโรงพยาบาล และเกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือกันในลักษณะเครือข่าย สามารถขยายงานและพัฒนางานเภสัชกรรมการผลิตในโรงพยาบาลให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
ชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โดยคณะทำงานพัฒนาศักยภาพงาน
เภสัชกรรมการผลิต จึงได้จัดการประชุมหัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิตโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ หารือความร่วมมือและความช่วยเหลือกันในลักษณะเครือข่าย รวมถึงนำเสนอผลงานเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำแนวคิดที่ได้กลับไปใช้ในการพัฒนางานผลิตยาในโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแนวคิด องค์ความรู้ และศักยภาพของเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานงานเภสัชกรรมการผลิตด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้และการติดตามความปลอดภัยด้านยา
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมการผลิต เพื่อปรับปรุงขบวนการผลิตให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด รวมถึงแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และพัฒนาเครือข่ายเครือข่ายความช่วยเหลือกันของเภสัชกรเภสัชกรรมการผลิตในโรงพยาบาล
3. เพื่อกำหนดกรอบและเป้าหมาย รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการเพิ่มศักยภาพเภสัชกรรมการผลิต
ในโรงพยาบาล ปี 2668 – 2570 ในการผลักดันงานเภสัชกรรมการผลิตให้กระจายสู่โรงพยาบาลแต่ละระดับให้ครอบคลุมการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
คำสำคัญ
งานเภสัชกรรมการผลิต หัวหน้างานเภสัชกรรมการผลิต
วิธีสมัครการประชุม
หนังสือเชิญประชุม