การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ เรื่อง Progesterone only pills: The comprehensive benefits beyond postpartum contraception
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ เรื่อง Progesterone only pills: The comprehensive benefits beyond postpartum contraception
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-008-05-2567
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์นิทรรศการและประชุม ไบเทค บางนา
วันที่จัดการประชุม 26 พ.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านขายยา เภสัชกรทั่วไป รวมทั้งสิ้น ประมาณ 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดเป็นวิธีป้องกันการตั้งครรภ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แม้ว่ายาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนรวมจะมีการใช้อย่างแพร่หลายมาเป็นระยะเวลานาน แต่พบข้อมูลความเสี่ยงและอาการข้างเคียงที่เกิดจาก estrogen เช่น อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด จากข้อมูลความปลอดภัยพบว่าการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวไม่สัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจและหลอดเลือดและมะเร็งเต้านม ดังนั้นยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการคุมกําเนิด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ยาคุมกำเนิด.
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเมื่อเป็นโรคดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ
คำสำคัญ
ยาคุมฮอร์โมนรวม ยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว Progestogen ยาคุมฮอร์โมนต่ำ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ non-contraceptive benefits ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน