การประชุมวิชาการ
โครงการอบรม Analytical Method Validation for Pharmaceuticals : Principle and Practice
ชื่อการประชุม โครงการอบรม Analytical Method Validation for Pharmaceuticals : Principle and Practice
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-031-07-2567
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และ ห้องปฏิบัติการศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่จัดการประชุม 05 -12 ก.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กลุ่มเป้าหมาย ภาคอุตสาหกรรม,ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและพัฒนา ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ,ผู้ที่มีความสนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
การทดสอบคุณภาพเป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมคุณภาพของทั้งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเพื่อให้มั่นใจว่าวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในการทดสอบ สามารถให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นยำ จึงต้องมีการดำเนินการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (analytical method validation) ตามหลักวิชาการและหลักเกณฑ์ อาทิเช่น ICH harmonized guideline validation of analytical procedures Q2(R2) และเภสัชตำรับที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ บริษัท คิวบีเอ็กซ์ จำกัด ภายใต้การบ่มเพาะของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้และทักษะในการทำ analytical method validation จึงได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้น เพื่อให้เภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมคุณภาพ ด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึงจุดประสงค์ หลักการ แนวทางของการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ ผ่านการอบรมและการลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในการทำงาน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านควบคุมคุณภาพ เภสัชกรและผู้ที่สนใจเข้าใจจุดประสงค์ หลักการและแนวทางของการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์
2. ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านควบคุมคุณภาพ เภสัชกรและผู้ที่สนใจได้เรียนรู้การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ผ่านการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
บริษัท คิวบีเอ็กซ์ จำกัด โทรศัพท์ : 061-2382299 E-mail : qbx.ptsc@gmail.com