การประชุมวิชาการ
Pharmacy SWU: Scientific Meeting 2024 - Recent advances in neurological disorders
ชื่อการประชุม Pharmacy SWU: Scientific Meeting 2024 - Recent advances in neurological disorders
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รหัสกิจกรรม 1008-2-000-001-06-2567
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และแบบ online (ผ่านระบบ zoom)
วันที่จัดการประชุม 22 มิ.ย. 2567
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญในระบบสาธารณสุขไทย และบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเภสัชภัณฑ์ที่รอบด้านและทันสมัย ทั้งความรู้ในเรื่องการรักษาโรค รูปแบบเภสัชภัณฑ์ ตลอดจนการผลิตยา ประกอบกับในปัจจุบันมีเภสัชภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้นและได้รับการขึ้นทะเบียนในการรักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เภสัชภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นสามารถใช้รักษาโรคที่เภสัชภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้รักษาได้ เช่น ยาที่ใช้รักษาโรคทางระบบประสาทต่างๆ อาทิ ภาวะสมองเสื่อม ปลายประสาทอักเสบ ไมเกรน เป็นต้น แม้เภสัชภัณฑ์ใหม่บางชนิดยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งในไม่ช้าด้วยประโยชน์ในการรักษาโรคด้วยเภสัชภัณฑ์ใหม่ดังกล่าวก็จะได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้ในเภสัชภัณฑ์รูปแบบใหม่และการใช้เภสัชภัณฑ์รูปแบบใหม่ในการรักษาโรค ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้จัดอบรมวิชาการประจำปีขึ้น โดยเชิญวิทยากรทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กับเภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และศิษย์เก่า ในการต่อยอดงานวิจัย และพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดและเพิ่มพูนความรู้แก่เภสัชกรชุมชน เภสัชกรโรงพยาบาล อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ศิษย์เก่า และอาจารย์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ทันสมัย พร้อมรับเภสัชภัณฑ์ใหม่ในปัจจุบันและอนาคต
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับอาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม และศิษย์เก่าของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำสำคัญ