การประชุมวิชาการ
(Online)แนวทางการดูแลคนไข้มึนงง วิงเวียน สำหรับเภสัชกรชุมชน
ชื่อการประชุม (Online)แนวทางการดูแลคนไข้มึนงง วิงเวียน สำหรับเภสัชกรชุมชน
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-026-07-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 14 ก.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทพบได้บ่อยขึ้นในกลุ่มผู้มาใช้บริการในร้านขายยา ได้แก่ อาการวิงเวียนศีรษะ อาการมึนงง ซึ่งเป็นอาการที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย และมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับคำแนะนำ และการรักษาอย่างเหมาะสม เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะสามารถซักถามและจำแนกกลุ่มอาการมึนงง และวิงเวียน พร้อมให้คำแนะนำการรักษา และการใช้ยาอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ แนวทางการดูแลคนไข้มึนงง วิงเวียน สำหรับเภสัชกรชุมชน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) อาการแสดงและแนวทางการวินิจฉัยอาการมึนงง วิงเวียน (2) สาเหตุและปัจจัยกระตุ้นในการเกิดโรค (3) แนวทางการรักษาอาการมึนงง วิงเวียน และกลุ่มยารักษาโรคที่เกี่ยวข้อง (4) การดูแลสุขภาพและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอาการมึนงง วิงเวียน
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการแสดงและแนวทางการวินิจฉัยอาการมึนงง วิงเวียน
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับอุบัติการณ์ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอาการมึนงง วิงเวียน
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาอาการมึนงง วิงเวียน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th