การประชุมวิชาการ
(Online)แนวทางการรักษาท้องผูกเรื้อรัง
ชื่อการประชุม (Online)แนวทางการรักษาท้องผูกเรื้อรัง
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-027-08-2567
สถานที่จัดการประชุม ถ่ายทอดสด
วันที่จัดการประชุม 17 ส.ค. 2567
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก เภสัชกรและบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 1 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผลของโครงการ
เภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการใช้บริบาล และส่งเสริมการเข้าถึงยาและบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน ทั้งในบริบทของสถานพยาบาลและร้านขายยา เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีองค์ความรู้ที่ทันสมัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน ปัจจุบันปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารพบได้บ่อยขึ้นในกลุ่มผู้มาใช้บริการในร้านขายยา โดยเฉพาะอาการท้องผูก ซึ่งพบได้ทั้งอาการเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกเรื้อรังมักจะมีผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันและส่งผลต่อสุขภาพในด้านอื่นๆ แล้วมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เภสัชกรจึงมีความจำเป็นที่จะสามารถซักถามและจำแนะกลุ่มอาการของโรคทางเดินอาหาร และแนะนำการรักษาตามแนวทางที่ถูกต้อง รวมถึงการให้คำแนะนำในการใช้ยารักษาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดให้มีการอบรมวิชาการ ในหัวข้อ แนวทางการรักษาท้องผูกเรื้อรัง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ (1) อาการแสดงและแนวทางการวินิจฉัยโรคท้องผูกเฉียบพลันและท้องผูกเรื้อรัง (2) อุบัติการณ์ สาเหตุและปัจจัยกระตุ้นในการเกิดโรคท้องผูก (3) แนวทางการรักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง และกลุ่มยารักษาโรคที่เกี่ยวข้อง (4) การเลือกใช้ยารักษาโรคท้องผูกเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม (5) การดูแลสุขภาพและการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการท้องผูกและผลกระทบจากการท้องผูกเรื้อรัง
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการแสดงและแนวทางการวินิจฉัยโรคท้องผูก
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้เกี่ยวกับอุบัติการณ์ สาเหตุและปัจจัยกระตุ้นในการเกิดโรคท้องผูก
3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการรักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง และการเลือกใช้ยารักษาโรคท้องผูกเรื้อรังที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pat.or.th