การประชุมวิชาการ
ชื่อการประชุม จำนวนหน่วยกิต วันที่จัดประชุม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ LC-MS/MS สำหรับการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และเมแทบอลิซึมในการพัฒนายาและการวิจัย “LC-MS/MS for Analysis in Drug Discovery and Development of Small and Large Molecules: Applications to Drug Metabolism and Pharmacokine
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 05 ม.ค. 2560 - 06 ม.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ เรื่อง แนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อการดูแลผู้ป่วยด้วยการเยี่ยมบ้านอย่างองค์รวม
ณ คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 08 ม.ค. 2560 - 09 ม.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 7/2560 เรื่อง Advanced Pharmacotherapeutics II
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น
28.25 09 ม.ค. 2560 - 13 ม.ค. 2560
การประชุมวิชาการ (PHB011) Basic Clinical Oncology
ณ Horizon Conference Room ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
30 10 ม.ค. 2560 - 06 ต.ค. 2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตรวจสมรรถภาพปอดด้วยสไปโรเมตรีย์ รุ่นที่ 14, 15, 16, 17
ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 10 ม.ค. 2560 - 16 มิ.ย. 2560
เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค: สถานการณ์ กฎหมายและนโยบายในปัจจุบัน
ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี
4 10 ม.ค. 2560
การอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการร้านยาและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ จังหวัดลพบุรี ปี 2560
โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท
6 10 ม.ค. 2560
การอบรมเสริมวิทยาฐานะ เรื่อง Tobacco Cessation Provider (TCP) Training Course และเรื่อง Tobacco Cessation Instructor (TCI) Training Course
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี กรุงเทพมหานคร
28.75 11 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
โครงการอบรมเรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับทฤษฎี
ห้องบรรยาย 408 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4 11 ม.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร ครั้งที่ 8/2560 เรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพกับการพัฒนางานเภสัชกรรม”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
40.5 12 ม.ค. 2560 - 26 เม.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตบริการสาธารณสุขที่ ๕ การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ในระยะ Post Marking
บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
7 12 ม.ค. 2560 - 13 ม.ค. 2560
Drug Use Evaluation of Carbapenems and Update in Stroke Management
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลตากสิน
3 13 ม.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 9/2560 เรื่อง “สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทางเภสัชกรรม”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48 14 ม.ค. 2560 - 08 เม.ย. 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การเลือกใช้ยาแก้ไอที่เหมาะสม
ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 15 ม.ค. 2560
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ฉลองครบรอบ 42 ปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพัทลุง
โรงแรมชัยคณาธานี จ.พัทลุง
3 15 ม.ค. 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.25 18 ม.ค. 2560
การอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการกำกับดูแลงานคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560"
ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
7 19 ม.ค. 2560 - 20 ม.ค. 2560
โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่องโดยร้านยาคุณภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560
ณ ห้องศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4.5 19 ม.ค. 2560
การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตสุขภาพที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชนเซ็นเตอร์ อุดรธานี อ.เมีอง จ.อุดรธานี
6 20 ม.ค. 2560
Update disease & Pharmacotherapy in Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS), Biosimilar concept, Evidence based in herbal medicine and trend of manufacturing to personalizing medicine; 2D and 3D printing technology
ณ ห้องประชุม โรงแรมสิกขรา พลาโช่ รีสอร์ท บางแสน (Sikhara Plago Resort Bangsaen) ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
6 21 ม.ค. 2560
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 เรื่อง Pharmacotherapy in GERD and Constipation
ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 22 ม.ค. 2560
การใช้ยาสมเหตุผล Rational drug use (RDU)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5 22 ม.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “Common Problems in Pediatrics”
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ศูนย์วิจัย (เพชรบุรี 47 )
5.5 22 ม.ค. 2560
The Holistic dry eye care and treatment, The targeted treatment for OA patient, New regimen for vaginitis, Allergy management in early life from guideline to practice, การจัดทำระบบภาษีรูปแบบใหม่ในร้านขายยา
ห้องประชุมโรงแรมสิกขา พลาโซ่ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
6.5 22 ม.ค. 2560
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร ครั้งที่ 2 The 2nd International Conference and on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)
Asia Hotel, Bangkok, Thailand.
14.75 24 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
การประชุมวิชาการ (PHB010) Hospital Formulary Drug Selection
ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 21 อาคารคลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
4 25 ม.ค. 2560
โครงการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ CMU-PCC2017
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.25 26 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่บ้านแบบสหสาขาวิชาชีพ
ห้อง รัตนโกสินทร์-สุโขทัย (ชั้น 1) โรงแรมนารายณ์ สีลม กทม
12 26 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในสถานพยาบาล
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอ์ต กรุงเทพมหานคร
8 26 ม.ค. 2560 - 27 ม.ค. 2560
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านการบริบาลเภสัชกรรม
ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 30 ม.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2560
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
5 30 ม.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop: Survival English Communication Skills for Health Professionals
ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.5 01 ก.พ. 2560 - 03 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 29 เรื่อง “ลมชัก ฉันรักเธอ”
ณ ห้องบรรยาย 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.25 01 ก.พ. 2560
งานประชุม เรื่อง “ระบบยา” ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องรัตน์โกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
17.75 01 ก.พ. 2560 - 03 ก.พ. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2560
โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
8.25 02 ก.พ. 2560 - 03 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ I-San Stroke Network ครั้งที่ 3
ณ ห้องบรรยาย 1, 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 02 ก.พ. 2560 - 03 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 1
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
6 03 ก.พ. 2560
โครงการการเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่มีการติดตามตรวจวัดระดับยาในเลือดในกลุ่มยาที่มีช่วงการรักษาแคบ
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ชั้น 5 อาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
12 04 ก.พ. 2560 - 05 ก.พ. 2560
โครงการการอบรมเพื่อยกระดับร้านยา (ขย.1) สู่ Good Pharmacy Practice ครั้งที่ 3
ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4 04 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพในร้านยา ครั้งที่ 3 antioxidants Use of dietary supplements to promote health in community pharmacy practice: antioxidants
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 13 กรุงเทพมหานคร
5.75 05 ก.พ. 2560
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลในโรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต
6 05 ก.พ. 2560
การพัฒนาระบบยาในร้านขายยา จังหวัดยะลา* (06 กุมภาพันธ์ 2560)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
4 06 ก.พ. 2560
โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1
Theptarin Grand Hall ชั้น 17 อาคาร Lifestyle Building โรงพยาบาลเทพธารินทร์
21 06 ก.พ. 2560 - 10 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการ Cardiac network forum ครั้งที่ 9 : หัวใจคนไทย ก้าวไกลสู่สากล
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณูโลก
11.5 07 ก.พ. 2560 - 10 ก.พ. 2560
โครงการการประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล:จากนโยบายสู่แนวทางปฎิบัติ
ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงพยาบาลเชียงคำ
6 08 ก.พ. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 12/2560 เรื่อง “การประยุกต์เครื่องมือบริหารในงานเภสัชกรรม”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 10 ก.พ. 2560 - 09 เม.ย. 2560
ประชุมวิชาการ North East Society of Clinical Oncology ( NESCO ) เรื่อง “NESCO 2nd : Update Cancer Management From World Congress to Real Life Practice”
ณ ห้องประชุมประจักษ์ตราเฟิร์สคลาส 2 ชั้น 2 โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานี
10 10 ก.พ. 2560 - 11 ก.พ. 2560
โครงการพัฒนาระบบยาจิตเวชและการให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
5.5 10 ก.พ. 2560
Wound Wise Pharmacy Training Program
โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 12 ก.พ. 2560
น่ารู้ภาวะไขมันในเลือดสูงภัยร้ายโรคหัวใจและหลอดเลือด
โรงแรมแกรนด์ อิสทิน สาธร กรุงเทพฯ
3 12 ก.พ. 2560
งานประชุมใหญ่สมัยสามัญประจำปี๒๕๖๐ชมรมร้ายขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 12 ก.พ. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 13/2560 เรื่อง “วิธีทางสถิติสำหรับการจัดการเภสัชกรรม”
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
30 15 ก.พ. 2560 - 07 เม.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลยาสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ครั้งที่ 3
ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
7 15 ก.พ. 2560 - 16 ก.พ. 2560
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
6 15 ก.พ. 2560
GMP Pharmaceutical Facility Design
โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ
6 16 ก.พ. 2560
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านวัตถุเสพติดของสถานพยาบาล ปี 2560
โรงแรมทอแสง ซิตี้ จังหวัดอุบลราชธานี
10 16 ก.พ. 2560 - 17 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 “Macromolecule Crystallography”
ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ อาคารศูนย์เครื่องมือและวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 16 ก.พ. 2560 - 17 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง ความรู้และทักษะการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสำหรับเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเครือข่ายจังหวัดแพร่
ณ โรงพยาบาลแพร่
2.75 17 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการและปฏิบัติการทางเครื่องสำอาง ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกเภสัชศาสตร์ และห้องปฏิบัติการเครื่องสำอาง ชั้น 7 ตึกนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18.5 19 ก.พ. 2560 - 23 เม.ย. 2560
การประชุมวิชาการ การเลือกใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณในร้านขายยา
ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ จังหวัดอุดรธานี
5.25 19 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2 19 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เรื่อง Health and Wellness in Advanced Age V
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
4.25 19 ก.พ. 2560
การประชุมแนวทางโครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยร้านยาคุณภาพ
ณ ห้อง ไมด้า 1 ชั้น 2 โรงแรมไมด้า ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี
3.5 19 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ กฎหมายที่ร้านขายยาควรรู้ ประเด็นการจัดการยากลุ่ม เสี่ยงในร้านขายยาและหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน(GPP) ใน ขย.2/ขย.3 • การเลือกใช้ cox-2 อย่างไรให้ปลอดภัย • Smart Uses of Oral Antibiotic in Drugstore • Pharmacology of Pain Medica
The Heritage Pattaya Beach Resort
5 19 ก.พ. 2560
การประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 13 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network)
ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหนคร
5.25 20 ก.พ. 2560 - 21 ก.พ. 2560
การประชุมราชการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
6 20 ก.พ. 2560 - 21 มี.ค. 2560
6th Special Interest Group (SIG) DM Meeting: Connection to Patient Care
ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
11 20 ก.พ. 2560 - 21 ก.พ. 2560
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อสร้างความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ด้านเภสัชสมุนไพรในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป
ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
19.5 20 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560
(PHB022) การดูแลผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง CCPC Clinical Pearls
ณ ศูนย์ประชุม ขั้น 21 อาคารคลินิก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนซั่นแนล
10 21 ก.พ. 2560 - 13 มิ.ย. 2560
The 4th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Innovation in Pharmaceutical Research and Development: Progress and Key achievements”
ห้อง Jupiter, Miracle Grand Convention Hotel
13 21 ก.พ. 2560 - 22 ก.พ. 2560
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน
ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
18 21 ก.พ. 2560 - 23 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม Drug-induced diseases and management
หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 22 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560
โครงการการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2560
ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20 22 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
13 22 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560
โครงการอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวชสำหรับเภสัชกรเครือข่าย
ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิศักดิ์ สาตรา ชั้น ๒ อาคารสัมมนาคาร โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
28.5 22 ก.พ. 2560 - 24 มี.ค. 2560
Suandok Palliative Care Day ครั้งที่ 8 เรื่อง “Tips & Tricks in Comprehensive Palliative care”
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.5 23 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการภายใต้โครงการ 9 ไกล เบาหวาน: สุขภาพดี วิถีคนท่าเหนือ
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
10 23 ก.พ. 2560 - 24 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพมหานคร
3 25 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง วิศวเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Pharmaceutical Engineering and Nanotechnology)
องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพฯ
6 25 ก.พ. 2560
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 เรื่อง Trend and Evidence in Dietary supplements
ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 26 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ดูแลปัญหาผิวหนังและสุขภาพกายด้วยการแพทย์ทางเลือก ”
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์
5 26 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการเรื่อง Treatment of Dementia in elderly patients การให้คำแนะนำอาการปวดของผู้หญิงในชีวิตประจำวันที่พบบ่อยในร้านยาเลือกยาคุมกำเนิดให้ดี เลือกที่ฮอร์โมน การใช้ยาทาภายนอกแก้ปวดและทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพกับการใช้สมุนไพร
ณ ห้องประชุมโรงแรม ชลจันทร์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
6 26 ก.พ. 2560
ชีวิตคู่ : เรื่องรักสดใส สุขภาพกายและใจสุขสม (Happy love Happy health)
โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง
1 26 ก.พ. 2560
โครงการส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัย (Smart Researcher) ครั้งที่ 1
ณ คณะเภสัชศาสตร์
2.75 27 ก.พ. 2560
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ห้องประชุมประกายเพชร ชั้น 4 โรงพยาบาลสตูล
7 27 ก.พ. 2560
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในบทบาทของหน่วยบริการประจำ
โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง
4.5 27 ก.พ. 2560
การประชุมวิชาการ (PHB014) Critical Care Pharmacotherapy
ณ ห้องประชุม ICU-2 ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
12 28 ก.พ. 2560 - 11 ก.ย. 2560
การอบรมและพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2560
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
5.25 28 ก.พ. 2560
โครงการประชุมวิชาการแนวทางการทำ R2R งานคุ้มครองผู้บริโภค
ณ ห้องประชุมร่มไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
5 28 ก.พ. 2560
ประชุมวิชาการชมรม 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2560
ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
5 28 ก.พ. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 14/2560 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research)
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 01 มี.ค. 2560 - 03 มี.ค. 2560
โครงการสัมมนาวิชาการ JSPS-NRCT Follow-Up 2017 และประชุมวิจัยนานาชาติทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 33 “ความก้าวหน้าด้านเภสัชศาสตร์จากงานวิจัยพื้นฐานสู่งานวิจัยประยุกต์”
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
5 02 มี.ค. 2560 - 03 มี.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Immunopharmacology: Basic Concepts and Applications
ณ ห้องประชุม 302 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.5 02 มี.ค. 2560 - 03 มี.ค. 2560
ประชุมวิชาการ งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคใต้
ณ สนามบินกองทัพอากาศ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล และห้องประชุมโรงแรมสินเกียรติบุรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล
8 02 มี.ค. 2560 - 03 มี.ค. 2560
โครงการพัฒนาทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็น Transformative Education : การอบรม เรื่อง Educational Assessment: Imperatives, Principles, and Challenges
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 03 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการเภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภค สถานการณ์ กฏหมายและนโยบายในปัจจุบัน
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
3 03 มี.ค. 2560
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง Molecular evolution and functional characterization of plant Lysine decarboxylase
ห้อง 6208 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.5 03 มี.ค. 2560
เเนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง
สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
2 05 มี.ค. 2560
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
3 05 มี.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560 เรื่อง Pharmaceutical Care for Patients with Chronic Diseases
โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร
30.25 06 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง Treating Lung Cancer: What aspects should we consider “Efficacy”, “Safety” OR “Quality of Life”
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 07 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการโดยกลุ่มเภสัชกรผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Community of Pharmacist for Heart and Vascular diseases of Thailand) เรื่อง “Cardiovascular Pharmacotherapy & Pharmacy Practice 2017”
ณ ห้องเพชร โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
16.25 08 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานบริการเภสัชกรรม และสุขภาพด้วยเครื่องมืออย่างง่าย “Bootstrap” รุ่นที่ 1
ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
12.25 09 มี.ค. 2560 - 10 มี.ค. 2560
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยการพัฒนาระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antibicrobial Resistance: AMR)
ณ ห้องประชุม จิตตะยโสธร โรงพยาบาลอุดรธานี
6.25 10 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการ ชมรมร้านขายยาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2560
โรงแรมมรกต จังหวัดชุมพร
3 10 มี.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการในความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ภาคอีสาน ครั้งที่ 9
ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4 11 มี.ค. 2560 - 12 มี.ค. 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออก
ณ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3 11 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง บริบาลเภสัชกรรมผู้ได้รับเคมีบำบัด และชีวิตคู่มีสุข
โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ จังหวัดอุดรธานี
7.5 12 มี.ค. 2560
โครงการประชุมสามัญประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560 สำหรับเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6 12 มี.ค. 2560
ประชุมชมรมเภสัชกร 3 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ครั้งที่ 3/2560 : Restart สมุนไพร ใช้อย่างไรให้ Smart ในร้านยา
ห้องประชุมพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
3 12 มี.ค. 2560
Special Forum for Pharmacists “Awaken your true Potential : Knowledge Management & Learning by Doing”
ห้องเก้าแสน โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา
2.5 12 มี.ค. 2560
วิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดตรัง Management of Comorbid Mood and Anxiety Disorders และ Stroke ยิ่งเร็ว ยิ่งรอด ยิ่งปลอดภัย
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
5 12 มี.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางเภสัชกรรม เรื่อง การวิเคราะห์นโยบายด้านสุขภาพ (Health Policy Analysis)
โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
29.5 13 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
Basic Knowledge of Nutrition Management
ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น
3 13 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ อย. ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านมระยะลุกลามชนิดที่มีอีอาร์ (ER) เป็นบวกและเฮอร์ทู (HER2) เป็นลบ
ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2 14 มี.ค. 2560
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 18
ศูนย์การประชุม IMPACT เมืองทองธานี
13.5 15 มี.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2560
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัยครั้งที่ 5/2560 เรื่อง ความปลอดภัยทางด้านชีวภาพในห้องปฏิบัติการระดับสากล
ห้องประชุมเอนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
2.75 16 มี.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560
โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
10.5 17 มี.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2560
ประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 เรื่อง Challenges in skin manifestation management in community pharmacy
ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 18 มี.ค. 2560
เส้นทางสู่ธุรกิจ Anti-Aging
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2 18 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง How to manage common primary headache in drug store
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
1 19 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการ สมาคมยานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องแพลทตินั่มฮอลล์ 2 ชั้น 2 โรมแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์
6 19 มี.ค. 2560
ประชุมวิชาการ SMART CPE 1/2560
ณ ห้องสราญรมย์ ชั้น 2 โรงแรม นิวซีซั่น สแควร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
3 19 มี.ค. 2560
โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1
ณ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
54.75 20 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ณ ห้องประชุม ๒ อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลพุทธโสธร
11 20 มี.ค. 2560 - 21 มี.ค. 2560
Basic Knowledge of Nutrition Management
ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น
3 21 มี.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/2560 เรื่อง “การคิดเชิงระบบในการจัดการเภสัชกรรม (Systems Thinking in Pharmacy Management)”
ณ ห้องประชาสโสร 2 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
16.25 22 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 1 Basic microbiological tests for Pharmacists
ห้องประชุมสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ชั้น 5
2 22 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25
อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
11.5 22 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560
Nutrition Screening and Assessment
ห้องประชุมนิ่มนวล วัชรชัยนันท์ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 5 โรงพยาบาลขอนแก่น
2 22 มี.ค. 2560
ประชุมวิชาการ Oncology Pharmacy Board Review ครั้งที่ 2 เรื่อง “Advancing in oncology pharmacy”
ณ ห้องประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
13.25 23 มี.ค. 2560 - 24 มี.ค. 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เรื่อง “Update กฎหมายและหลักเกณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ”
ห้องกษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
4 23 มี.ค. 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (ครั้งที่ 49) "Cardiology on the move"
ณ โรงแรมเชอราตัน หัวหิน
14.25 24 มี.ค. 2560 - 25 มี.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยในชุมชน
ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
7 25 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการเรื่อง“การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และ Good Pharmacy Practice” เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต
5.75 25 มี.ค. 2560
โครงการ การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานบริการเภสัชกรรม และสุขภาพด้วยเครื่องมืออย่างง่าย “Bootstrap” รุ่นที่ 2
ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
12.25 25 มี.ค. 2560 - 26 มี.ค. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง Restart สมุนไพร ใช้อย่างไรให้ Smart ในร้านขายยา
ณ โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย
2 26 มี.ค. 2560
หลักการเลือกใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มศว ประสานมิตร
6 26 มี.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
4 26 มี.ค. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Chromatography techniques for Vaccine Production
วันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2560 ภาคบรรยาย ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 ภาคปฏิบัติ ณ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา ค
11.25 27 มี.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงสำหรับหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในบุคลากรสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ
โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร
20.5 27 มี.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560
โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสมุนไพรให้แก่เภสัชกรทุกสายงาน
ณ ห้องประชุมพรภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
19 27 มี.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2560
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2560
ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
7 27 มี.ค. 2560 - 28 มี.ค. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Pharmaceutical Evidences for Medical Selection : Strengthening Role of UHosNet Pharmacist”
ห้องประชุม 60/2 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
9 28 มี.ค. 2560 - 29 มี.ค. 2560
สมุนไพรไทย : พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0
ห้องประชุมทับทิม-เกษม อาคารเภสัชกรรมสมาคมฯ สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ
7.5 28 มี.ค. 2560
Pharmaceutical Packaging System
โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
4.5 28 มี.ค. 2560
การบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี ๒๕๖๐ [Pharmaceutical care in psychiatric patient]
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
16.75 29 มี.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
การสัมมนาวิชาการเรื่อง “Flow Cytometry Basics and its applications in drug discovery and Sterility testing for product quality control”
ห้องประชุม ภ.1207 อาคารบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.25 30 มี.ค. 2560
The Pharmacist Forums: Current issues in hospital drug selection
โรงแรมโซฟิเทล โซ
7.5 01 เม.ย. 2560 - 02 เม.ย. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/ 2560 เรื่อง การพัฒนาขอบข่ายความรู้และทักษะของเภสัชกรด้านการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Pharmacist Knowledge and Skills on Adverse Drug Reactions – Focusing
ห้องประชุมชั้น 1กองกุมารเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
7.5 02 เม.ย. 2560
โครงการ จัดประชุมวิชาการ Emergency and Critical Care Medicine Update ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26.5 02 เม.ย. 2560 - 05 เม.ย. 2560
การประชุมวิชาการนโยบายในการพัฒนามาตราฐานร้านขายยา และความรู้เรื่องโรคและการใช้ยา
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี
5 02 เม.ย. 2560
เทคนิคการผลิตยาสมุนไพร
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
3 04 เม.ย. 2560
การประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ปี ๒๕๖๐ เรื่อง “การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0”
ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น ๒ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
6 05 เม.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรในประชาคมอาเซียน “Phytomedicine: From Ethnopharmacology to Pharmacotherapy”
ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคาร Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต
5 07 เม.ย. 2560
โรคที่พบบ่อยในร้านขายยา 2560
ห้องประชุมใหญ่ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต ถ.มนตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต
11 08 เม.ย. 2560 - 09 เม.ย. 2560
Enhance Quality Care in Pain Management: Consideration Beyond Pain
โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 09 เม.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรครอบครัวรองรับ service plan สาขาโรคไต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
10.5 18 เม.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2560
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ครั้งที่ 6/2560 เรื่อง Visualization of tableting process based on the self-organizing map and the finite element analysis
ห้องประชุมเอนกประสงค์ไตรสิกขา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1.75 21 เม.ย. 2560
ประชุมวิชาการพัฒนาการให้บริการเสริมของเภสัชกรชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: เทคนิคการให้คำแนะนำเพื่อเชิญชวนผู้รับบริการเข้ารับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเครือข่าย
ณ ห้องประชุมร้านอาหารต้นก้ามปู อ.เมือง จ.พิษณุโลก
6 22 เม.ย. 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโส
ห้องกัญญาลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
3 22 เม.ย. 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 8
โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยังครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
19 26 เม.ย. 2560 - 28 เม.ย. 2560
Rational Drug Use: Opportunities and Strength of Clinical Pharmacists in 2017
ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ
12 27 เม.ย. 2560 - 28 เม.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Insulin Therapy in Special Situation ครั้งที่ 1
ณ จ.สุราษฎร์ธานี
4.25 28 เม.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 5 ปี หัวข้อ "บูรณาการวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ ... เพื่อสุขภาพประชาชน" ประจำปี 2560
ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
6 28 เม.ย. 2560
การปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมร้านขายยาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
ณ ชั้น 4 ห้อง 402 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5.5 29 เม.ย. 2560
โครงการประชุมวิชาการเภสัชกรจังหวัดพะเยา ประจำปี 2560
ตึกอาคาร ICT (ห้อง ICT 1247)
6 30 เม.ย. 2560
โครงการ การสืบค้นสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานเภสัชกรรม (Effective Information Searching for Pharmacy Practice)
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย
21.25 02 พ.ค. 2560 - 04 พ.ค. 2560
Cleanroom Testing and Certification
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
13 02 พ.ค. 2560 - 03 พ.ค. 2560
การประชุมสัมมนาตามโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค เขตภาคกลาง ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน-ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
8.5 03 พ.ค. 2560 - 04 พ.ค. 2560
โครงการจัดประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2560
ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 07 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม ครั้งที่ 24/2560 เรื่อง “การวิจัยแบบผสมผสานในทางเภสัชกรรมปฏิบัติ (Mixed Methods Research in Pharmacy Practice)
ณ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
17 17 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreens
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 และห้องปฏิบัติการภาควิชาเภสัชกรรม (312) อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ
12 17 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
โครงการจัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง 1
ห้องประชุมมะค่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12.5 18 พ.ค. 2560 - 19 พ.ค. 2560
Rational Drug Use in Pain Management
โรงพยาบาลพัทลุง
5.5 18 พ.ค. 2560
โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา
17.25 24 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) “การเปลี่ยนแปลงของงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเข้าสู่ยุค 4.0” Transforming of Hospital Pharmacy to the Era of 4.0
ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ
13 24 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ Vaccines for emerging and re-emerging infectious diseases
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 25 พ.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560
การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจใน Warfarin Clinic
ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น ๔ โรงพยาบาลสตูล
6 26 พ.ค. 2560
Pharmacist day
Landmark Hotel Sukhumvit
2.25 28 พ.ค. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชนเรื่องยาและสารพิษในชีวิตประจำวัน
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
9.5 29 พ.ค. 2560 - 30 พ.ค. 2560
การประชุมวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12.5 01 มิ.ย. 2560 - 02 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
ณ ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
11.25 05 มิ.ย. 2560 - 06 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง "เภสัชวิทยาของยาใหม่"
ห้องประชุม 302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10 08 มิ.ย. 2560 - 09 มิ.ย. 2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 28/2560 เรื่อง เภสัชกรรมปฏิบัติบนหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Evidence-Based Pharmacy Practice for Rational Drug Use)
ห้องประชุม “จำลอง สุวคนธ์” คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
29 12 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม Antimicrobial pharmacokinetic and pharmacodynamics and application for dosing adjustment in special populations
หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
18 14 มิ.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560
โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง รู้ทันการสูงวัย: การดูแลสมองและกระดูก (Smart aging: brain and bone)
ห้องประชุม 206 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 14 มิ.ย. 2560 - 15 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 Basic PK/PD in Antimicrobial Use
ห้องประชุมสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ชั้น 5
2 14 มิ.ย. 2560
การประเมินผลเพื่อการพัฒนาทางเภสัชกรรม Developmental Evaluation in Pharmacy Practice
โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
26 19 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2
Theptarin Gran Hall ชั้น 17 อาคาร Lifestyle Building โรงพยาบาลเทพธารินทร์
21 19 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ เรื่อง update สมุนไพร 2 : สมุนไพร champion products
ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6 20 มิ.ย. 2560
การประเมินวรรณกรรมระดับพื้นฐานเพื่อประยุกต์ใช้ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม
ห้องบรรยายสุนาลินี นิโครธานนท์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.25 21 มิ.ย. 2560 - 23 มิ.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance in diabetes management ครั้งที่ 1
โรงแรมบุรี ศรีภู บูติก จ.สงขลา
3.5 23 มิ.ย. 2560
การประชุมวิชาการ Advanced Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2017
ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
13.5 28 มิ.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
ประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacogenomics : The New era of Pharmacotherapy
ห้องประชุมโรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ
5 01 ก.ค. 2560
การประชุมวิชาการด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 7 แนวทางการขึ้นทะเบียนยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและข้อกำหนด international council for harmonization (ICH) สู่การปฎิบัติ
ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
10.75 17 ก.ค. 2560 - 18 ก.ค. 2560
WORKSHOP PROGRAMME The Challenge of Developing a New Generation of Patient Reported Outcomes (PROs)/Clinical Outcomes Assessment Measures (COAM) for Long-Term Conditions
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 22 ก.ค. 2560 - 23 ก.ค. 2560
โครงการประชุมวิชาการบูรณาการภูมิปัญญาด้านการเภสัชกรรมแผนไทย “การควบคุมคุณภาพสมุนไพร” เรื่อง เทคนิคทางจุลทรรศน์ในการตรวจชนิดเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร และสารบ่งชี้กับการควบคุมคุณภาพของเครื่องยาสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร
ณ ห้องประชุม 2323 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9.5 27 ก.ค. 2560 - 28 ก.ค. 2560
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 10 เรื่อง “Cerebrating 10th year anniversary: Keep moving together”
ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
8 24 ส.ค. 2560 - 25 ส.ค. 2560
การประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 3 Update in Antimicrobial Stewardship Program
ห้องประชุมสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ชั้น 5
2 13 ก.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Insulin Therapy in Special Situation ครั้งที่ 2
โรงแรมเบสเวสเทิร์นรอยัล จ.บุรีรัมย์
4.25 22 ก.ย. 2560
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance in diabetes management ครั้งที่ 2
โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี
3.5 27 ต.ค. 2560
การประชุมวิชาการอบรมเภสัชกรสำหรับการประเมินการใช้ยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 4 Update in Treatment of Multidrug-resistant Bacterial Infections
ห้องประชุมสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ ตึกอัษฎางค์ชั้น 5
2 13 ธ.ค. 2560

» 203 รายการ